Algemene voorwaarden

De organisatie
Advocatenkantoor Buitelaar Meijer is de handelsnaam van de advocaat mr L.F. Niemantsverdriet-Wensink, gevestigd op het adres Europalaan 16, 2408 BG te Alphen aan den Rijn.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten of andere rechtsbetrekkingen tussen de betreffende individuele advocaat van Advocatenkantoor Buitelaar Meijer, hierna te noemen ‘opdrachtnemer’, en een cliënt, hierna te noemen ‘opdrachtgever’, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Overeenkomst
Alle met de cliënt gesloten overeenkomsten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door een advocaat van Advocatenkantoor Buitelaar Meijer. De advocaat voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. Een opdracht wordt geacht aan de betrokken advocaat te zijn gegeven en uitsluitend door de advocaat te worden aanvaard.

Indien dat, naar het oordeel van de advocaat in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, stemt de cliënt ermee in dat de advocaat werkzaamheden laat verrichten door een andere advocaat van Buitelaar Meijer of door derden.

Gedragsregels
De door de cliënt met een advocaat van Advocatenkantoor Buitelaar Meijer gesloten overeenkomst wordt door Advocatenkantoor Buitelaar Meijer uitgevoerd met inachtneming van de voor advocaten geldende verordeningen, gedragsregels en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Mr L.F. Niemantsverdriet-Wensink heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op het gebied van het personen- en familierecht, in het bijzonder op de gebieden echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Kosten
Tenzij tussen advocaat en cliënt uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht en betreffende advocaat geldend uurtarief.

Voor zover uit de aard van de dienstverlening niet anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak, wordt zoveel mogelijk maandelijks gedeclareerd. De kosten van uitvoering van de opdracht door de advocaat omvatten het eigenlijke honorarium, de kantoorkosten, de omzetbelasting en de zogenaamde verschotten.

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in deze paragraaf slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoeging voor rekening van de opdrachtgever komen.

Advocatenkantoor Buitelaar Meijer is gerechtigd om aan cliënt een voorschot in rekening te brengen. Na ontvangst van het voorschot zal de advocaat met de werkzaamheden dienen aan te vangen. Dit voorschot zal worden verrekend uiterlijk bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft. Alle factuurbedragen zullen – voor zover van toepassing– worden verhoogd met het geldende BTW-tarief.

Advocatenkantoor Buitelaar Meijer kan geen derdengelden ontvangen omdat wij geen derdengeldrekening tot onze beschikking hebben.

Betaling
Betaling van declaraties van Advocatenkantoor Buitelaar Meijer dient, zonder aftrek van, korting of verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie, bij gebreke waarvan de cliënt van rechtswege in verzuim verkeert en een vertragingsrente is verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, of, zo van toepassing, de wettelijke handelsrente. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de incasso van de declaraties, komen, met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag, voor rekening van de cliënt. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch komen in volle omvang voor rekening van de cliënt, indien deze (grotendeels) in het ongelijk gesteld wordt.

Aansprakelijkheid
Ten behoeve van de advocaten is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AonRisk Solutions, Postbus 12250, 1100 AG Amsterdam, Paalbergweg 2-4, 1105 AG Amsterdam, conform de door de Nederlandse Orde van Advocaten ingestelde verordeningen.

Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de opdrachtnemer te dier zake uitgekeerd bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Aansprakelijkheid is derhalve beperkt tot opdrachtnemer met wie de opdrachtgever een contract heeft, met uitsluiting van de andere advocaten van Advocatenkantoor Buitelaar Meijer.

Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt, tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door opdrachtgever aan opdrachtnemer is betaald. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag de betreffende opdrachtnemer aan te spreken.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die door een cliënt (betrokkene) aan Advocatenkantoor Buitelaar Meijer worden verstrekt, zullen strikt vertrouwelijk en conform de Verordening op de Advocatuur en overige voor advocaten geldende bijzondere bepalingen worden behandeld. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit op enige wijze is bepaald bij wet of overeenkomst. Advocatenkantoor Buitelaar Meijer geldt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door het geven van de opdracht door de cliënt (betrokkene in de zin van de AVG) geeft cliënt toestemming voor de verwerking van de door cliënt aangeleverde persoonsgegevens op de wijze die dienstbaar is aan de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee samenhangen of die in nader overleg worden bepaald.

Klachten en geschillenregeling
Advocatenkantoor Buitelaar Meijer hanteert een klachtenreglement.
Het klachtenreglement biedt een opdrachtgever de mogelijkheid schriftelijk (waaronder begrepen: per e-mail) een klacht in te dienen over het optreden van de behandelend advocaat of over de declaratie. De klacht kan worden gericht aan de desbetreffende advocaat en/of een andere advocaat die werkzaam is bij Advocatenkantoor Buitelaar Meijer.
Uitgangspunt van het klachtenreglement van Advocatenkantoor Buitelaar Meijer is dat zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen een maand, bij voorkeur in een gesprek, een oplossing wordt gecreëerd.

Externe klachtenregeling
Op de rechtsverhouding tussen de cliënt en een advocaat van Advocatenkantoor Buitelaar Meijer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de cliënt en een advocaat van Advocatenkantoor Buitelaar Meijer zullen worden beslecht door de rechter in het arrondissement Den Haag. Niettemin heeft Advocatenkantoor Buitelaar Meijer het recht geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de cliënt.

Wettelijke gegevens
Advocatenkantoor Buitelaar Meijer is een handelsnaam van mr Lobke F. Niemantsverdriet-Wensink en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64407543.